i bleib do, wo i gebora bee... em schwobaland, desch mei hoemet!!
i war mol doba in köln, aber do schwätzet se ganz andrsch wia bei eis... noch bee glei wieder hoem zoga.